OVERVIEW

Gui-Geng Liu (刘癸庚)

2019 – 2023: Ph.D., SPMS-PAP & CDPT, NTU, Singapore
Supervisor: Baile Zhang & Yidong Chong

2018 – 2019: Projector Officer, SPMS-PAP, NTU, Singapore
Supervisor: Baile Zhang & Yidong Chong

2016 – 2017: Research Internship, CREOL, UCF, USA
Supervisor: Shin-Tson Wu

2013 – 2017: B.S. in Physics (Poling Class), Nankai Univ., China
Supervisor: Chenghou Tu & Hui-Tian Wang